Årsmöte lördagen den 3:e mars

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet för Kristianstads Flygklubb som hålls lördagen den 3:e mars kl 13-15.

Vi kommer att ägna en del av mötet att diskutera vad vi vill skall hända under 2018 samt fortsätta diskussionen från höstmötet om hur vi kan få fler flygande medlemmar. Fundera gärna redan nu på aktiviteter under 2018 (skicka gärna förslag till mig) samt hur vi kan få fler medlemmar.

Agenda (enligt klubbens stadgar):

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt tillika fungera som rösträknare.
6. Föredragning av sektionsstyrelsernas och styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7. Föredragning av revisionsberättelsen.
8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen avser.

10. val av:

Klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en mandattid av ett år.

Övriga ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år. Saxade mandat med val av halva antalet ledamöter varje år.

Styrelsesuppleanter, med mandattid ett år.

Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år.

Tre ledamöter i valberedning för en tid av ett år, varav en utses som sammankallande.

11. Behandling av motioner som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av medlem. Motioner skall ha inlämnats minst 21 dagar före mötet. Motion om stadgeändring eller upplösning av klubben skall inlämnas senast 30 dagar före mötet.

12. Övriga frågor.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.