Årsmöte söndag 22/3 kl 13-15

Alla medlemmar är välkomna Kristianstads Flygklubbs 76 årsmöte som hålls söndagen den 22:e mars kl 13-15.

Agenda (enligt klubbens stadgar):

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt tillika fungera som rösträknare.
6. Föredragning av sektionsstyrelsernas och styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7. Föredragning av revisionsberättelsen.
8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen avser.

10. val av:
Klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en mandattid av ett år.
  (Val av ny ordförande)
Övriga ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år. Saxade mandat med val av halva antalet ledamöter varje år. (Val av 4 st, varav åtminstone 2 nya)
Styrelsesuppleanter, med mandattid ett år. (Val av en ny)
Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år.
Tre ledamöter i valberedning för en tid av ett år, varav en utses som sammankallande.

11. Behandling av motioner som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av medlem. Motioner skall ha inlämnats minst 21 dagar före mötet. Motion om stadgeändring eller upplösning av klubben skall inlämnas senast 30 dagar före mötet.
(En motion inlämnade, gäller klimatkompensation av flygning på 7-14 kr/h)

12. Övriga frågor.
a. Budget för 2020
b. Verksamhetsplan för 2020
c. Arbetslista för 2020
d. Skriftliga rutiner – påminellse om var och vad
e. Flygsäkerhet
f. Övrigt

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.